ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน งานพัสดุ 034831150
ที่อยู่ :
Telephone :034831150
Email :kunthog12@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ